مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس مقداد همتی

 

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

عضو هیئت مدیره

دکتر علی اکبر غیرتی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل

یاسر خیرالدین

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

معاون مدیرعامل

مهدی دادفر

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر بهره وری و امور اقتصادی

محمدرضا تجریشی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر منابع انسانی

محمد امین حمزه ای

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر مالی

حسین خانمرادی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر حراست

محمد یاری

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر امور حقوقی و مجامع

حسن نظری

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مجمع عمومی براساس ماده ۷ اساسنامه موسسه، اعضای مجمع عمومی موسسه متشکل است از:

 وزیر جهاد کشاورزی (رئیس مجمع)

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ریاست مجمع با وزیر جهاد کشاورزی می باشد

سود موسسه بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون لایحه الحاق و در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به مصرف می رسد و به موجب ماده ۱۸ اساسنامه، در صورت انحلال موسسه، اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.