موسسه جهاد استقلال در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ تحت شماره ۳۱۵۱ به عنوان موسسه غیر انتفاعی جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۲۰ ضمن انعقاد عقد لازم صلح غیر معوض از طرف بنیاد به وزارت جهاد سازندگی پس از جاری شدن عقد صلح هبه شده است.

بر اساس قانون لایحه بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، موسسه جهاد استقلال به عنوان نهاد و موسسه عمومی غیر دولتی شناخته شده و اساسنامه موسسه در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ بر اساس تبصره ۲ بند ۱۲ قانون مذکور به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

به موجب تبصره ذیل ماده ۳ اساسنامه، موسسه جهاد استقلال صرفا از طریق شرکتها و موسسات تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگر در راستای موضوع فعالیت موسسه اقدام می نماید و به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۴ اساسنامه، هیات مدیره موسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتها و موسسات اتخاذ تصمیم می کند و ارکان آن به موجب ماده ۶ اساسنامه شامل مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسی قانونی می باشد.

به موجب ماده ۲ اساسنامه، موسسه جهاد استقلال دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود.موضوع فعالیت موسسه به شرح زیر است:

۱-طراحی، احداث و اداره واحدهای صنعتی و تولیدی

۲-ارایه انواع خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی و توسعه روستائی

۳-انجام امور فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی

۴-انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات مربوط به موارد موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده

این ماده به موجب تبصره ذیل ماده ۳ اساسنامه، موسسه صرفا از طریق شرکتها و موسسات تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگر اقدام می نماید.