مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی علی اکبر غیرتی را به سمت مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه محمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۹/۴/۳۱ موسسه جهاد استقلال به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور به مدت ۲ سال منصوب شوید. همچنین وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه ای، علی درجانی را به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال و رامین عرفانیان سلیم را به عنوان عضو هیات مدیره این موسسه به مدت ۲ سال منصوب کرد.