مراسم تودیع و معارفه عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جاهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، صبح دوشنبه بیست اردیبهشت ماه مراسم تودیع و معارفه عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جاهد با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل و جناب آقای دکتر درجانی و آقای مهندس پور ربیع اعضای محترم هیات مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات آقای محمد علی شالباف عضو هیات مدیره شرکت مذکور تقدیر و آقای جمال ولی پور به عنوان عضو غیر موظف شرکت سرمایه گذاری جاهد معرفی گردید.