بازدید مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره از موسسه فرهنگی ورزشی جهاد گران

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال آقایان دکتر علی اکبر غیرتی ، دکتر علی درجانی و مهندس محمود سهیل نژاد اعضای محترم هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال  صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ از  مجموعه های ورزشی و رفاهی  موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران بازدید کردند.

در این بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران  از برنامه تبیین شده و عملکرد این مجموعه گزارشی ارائه نمودند.

همچنین  درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت مجموعه های ورزشی و رفاهی در شرایط پساکرونا و نظارت بر کیفیت بازگشایی مجموعه های  ورزشی بحث و گفت و گو شد.