جلسه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موسسه جهاد استقلال با اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال روز شنبه ششم آذر ماه جلسه ای با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موسسه جهاد استقلال تشکیل گردید. اعضای هیات مدیره موسسه  فرهنگی ورزشی جهادگران  ظرفیت ها ، فرصت ها، چالش ها و راهبردهای پیشروی موسسه مذکور را در جلسه ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقای دکر کاشفی مدیر عامل محترم موسسه جهاد استقلال ضمن تشکر و قدردانی از برنامه های راهبردی هیات مدیره موسسه موصوف علاوه بر ظرفیت های موجود بر تنوع سبد ارائه خدمات رفاهی، ورزشی و درمانی با نگاه بنگاه اقتصادی تاکید فرمودند