دیدار صمیمانه مدیر عامل موسسه جهاد استقلال با پرسنل

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، آقای دکتر مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال با پرسنل شرکت های تابعه دیداری صمیمانه برگزار نمودند. طی این دیدار مشکلات پرسنل بررسی و جهت رفع مسائل مطروحه به مدیریت منابع انسانی  ارائه گردید.