تشکیل اولین جلسه کارگروه کشت فراسرزمینی در موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه ۱۴۰۱ اولین کارگروه کشت فراسرزمینی در موسسه جهاد استقلال تشکیل گردید. طی این نشست که با حضور آقای دکتر عبدالهادی مطلق ریس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و مدیران عامل تابعه و مدیران ستادی موسسه مذکور همراه بود، ایشان ابراز نمودند:  کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و کمبود منابع آبی  به ویژه با وقوع خشکسالی های مدام اخیر به عنوان عامل محدود کننده فعالیت ها، به خصوص در بخش کشاورزی، به منظور تامین بخشی از نیاز های غذایی کشور و تعادل سفره های آب زیر زمینی، استفاده از منابع تولید فراسرزمینی می تواند یکی از راهکارها محسوب شود.