بازدید آقای دکتر مطلق از نمایشگاه جامع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز سشنبه مورخ بیستم دی ماه۱۴۰۱ آقای دکتر عبدالهادی مطلق از نمایشگاه جامع کشاورزی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید از غرفه های دایر در نمایشگاه،  دیداری با آقای دکتر مهرداد پاکار فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی نیز برگزار گردید .