حضور موسسه جهاد استقلال و شرکت های تابعه در نمایشگاه جامع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، موسسه جهاد استقلال و شرکت های تابعه در نمایشگاه جامع کشاورزی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۶  شرکت نمودند.