سه انتصاب جدید در شرکت های زیر مجموعه جهاد استقلال

بر اساس جلسه مورخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۱، آقای سید احمدرضا سید علیان، به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت نهاده های دامی جاهد صوب گردیده و از زحمات آقای مختار علی عباسی در این جایگاه تقدیر گردید.

همچنین آقای حجت الله روحی از هیئت مدیره شرکت جهان صادرات سینا تودیع و آقای غلامرضا شکیبا به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره معرفی شد.

همچنین آقای علیرضا داودی کیکانی از هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران تودیع گردیده و آقای مجتبی منزوی به عنوان عضو موظف و رئیس هیئت مدیره این مجموعه معرفی شد.