مدیرعامل جهاد زمزم منصوب شد

طی جلسه ای با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، آقای عابدین عابدی زاده از مدیر عاملی شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم تودیع و آقای علی اشرف منصوری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معارفه گردید.