همکاری موسسه جهاد استقلال و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

در راستای اجرای اهداف راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از پتانسیل های موجود، خصوصا
امور کشاورزی و دامداری ،جلسه ای با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال
آقای دکتر عبدالهادی مطلق( و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان )آقای مهندس سید رحمت
ا… پریچهر( معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ) آقای مهندس
عبداالمیر نیرومند و نیز مدیر عامل اتحادیه دامداران استان خوزستان، آقای مهندس جواد ابراهیمی برگزار
و تصمیماتی در راستای توسعه و تقویت صنعت کشاورزی و دامداری اخذ گردید.
مقررگردید ، شرکت نهاده های دامی جاهد به عنوان نماینده موسسه جهاد استقلال این مصوبات و تصمیمات
را پیگیری و اجرا نماید.