بهرامی سرپرست مرکز پزشکی شهید شوریده شد

طی مراسمی با حضور دادفر، معاون مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، غیرتی سرپرست جهاد تحقیقات و جوادی، رئیس حراست موسسه، دکتر محمدعلی بهرامی به عنوان سرپرست مرکز پزشکی شهید شوریده معرفی شد.