علی اکبر غیرتی، عضو هیئت مدیره و سرپرست جهاد تحقیقات شد

طی مراسمی با حضور مطلق، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، دادفر معاون مدیر عامل و محمدی، مدیر حوزه مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، علی اکبر غیرتی به عنوان سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد تحقیقات منصوب شد.

همچنین سلمان روحانی فر از شرکت جهاد تحقیقات تودیع گردیده و از خدمات وی در دوران تصدی مسئولیت شرکت تقدیر به عمل آمد.