انتصاب فرامرز عظیمی، بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جاهد

طی مراسمی آقای فرامرز عظیمی به سمت عضو موظف هیات مدیره، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد منصوب گردید.