شهرک نوآوری ایران فراخوان جذب و پذیرش برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال شهرک نوآوری ایران در زمینه ارائه حمایت های  نرم افزاری لازم جهت ایجاد کسب و کارهای تولید خرد، کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری های جدید را فراهم آورده و از طرف دیگر با اشاعه فناوری های جدید در کسب و کارهای تولیدی زمینه ارتقای توان رقابتی و توسعه فعالیت های آنها را پدید می آورد.

شهرک نوآوری ایران فراخوان جذب و پذیرش شرکت های فناور، دانش بنیان، استارتاپ ها وهسته های نوآور، واحد های تحقیق و توسعه صنایع بزرگ برگزار می نماید.

علامندان می توانند از طریق لینک زیر از جزییات این فراخوان مطلع گردند.

https://irinnovationtown.ir/