بازدید از پروژه لرزه نگاری ارجان

دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و رئیس هیات مدیره شرکت KPE از پروژه لرزه نگاری ارجان بازدید بعمل آورده و در جلسات کارشناسی و مدیریتی موانع پیشرفت پروژه و موارد قابل پیگیری را مورد ارزیابی و بررسی قرارداده، وی درجلسه با مدیریت اکتشاف و کارفرما پروژه در حین بازدید، اصلاح روند های اجرایی را مورد تاکید قرار دادند.
آقای مطلق اظهار داشتند با تعامل و همراهی می‌توان به سرعت درصد پیشرفت پروژه را با همیاری کارکنان عزیر به حد مطلوب خود رساند.