جلسه با شرکت پاکستانی وردتریدینگ جهت واردات گوشت گوساله

در این جلسه که با حضور آقای اسفندیار خان مالک ، مدیر عامل شرکت پاکستانی ورد تریدینگ و هیئت همراه و آقای دکتر عبدالهادی مطلق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و مدیران موسسه برگزار گردید ابعاد مختلف موضوع واردات گوشت گوساله مورد بررسی و توافقات اولیه قرار گرفت.