احداث اولین سایت بذری هوشمند جهت فرآوری بذور دانه های روغنی و غلات

پتانسیل های شرکت جهاد سبز وابسته به موسسه جهاد استقلال بعنوان بازوی اجرایی و فنی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های ارتقاء تولید و دسترسی به عوامل تولید مطلوب بالفعل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال در راستای تولید بذور مورد نیاز کشور و زنجیره تولید بذر با احداث اولین سایت بذری هوشمند استان گلستان ضمن افزایش میزان عملکرد تولید بذور مختلف از جمله دانه های روغنی و غلات تنوع تولید محصول و سبد کالای مورد نیاز بهره برداران و کشاورزان متنوع خواهد بود.