واردات گوشت گرم گوسفندی پاکستان

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال واردات گوشت گرم گوسفندی از کشور پاکستان توسط شرکت جهان صادرات سینا جهت توزیع در شبکه تنظیم بازار و تامین بخشی از نیاز گوشت کشور، طی هفته اخیر انجام شده و در ماه های آتی نیز بصورت مستمر صورت خواهد پذیرفت.