آغاز همکاری موسسه جهاد تحقیقات در طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در رویداد مسئله محور شهید بابایی با رویکرد دو جانبه‏ فرصتی است تا موسسات و شرکت‏های تابعه جهاد کشاورزی و جهاد استقلال چالش‏های نوآورانه و نیازهای فناورانه خود را مطرح نمایند و با رقابت گذاشتن آن در میان جمع وسیعی از شرکت‏های دانش بنیان و افراد نخبه و مستعد؛ این فرصت را برای این افراد فراهم تا با حضور در این رقابت نیز قابلیت‏ های خود را به نمایش گذاشته و به فرمایشات مقام معظم رهبری  و شعار جهش تولید با مشارکت مردم جامع عمل بپوشاند.