۳۰ هزار تن گوشت در راه ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پیرو قرارداد ۳۰ هزار تن گوشت منجمد برزیلی، ۱۵۰۰ تن گوشت تولید و در حال بارگیری بوده و همچنین با توجه به نیاز بازار داخل و تلاش ها برای تنظیم و مهار قیمت گوشت قرمز در بازار با توزیع ۶۰۰ تن گوشت و  نیز ترخیص۱۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی در حال آماده سازی جهت توزیع میباشد.