واردات ۳۰ میلیون تخم نطفه دار گوشتی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال شرکت جهان صارات سینا جهت تامین زنجیره مرغ کشور با قرارداد ۳۰ میلیون تخم مرغ نطفه دار گوشتی از کشور ترکیه اقدام به واردات نموده و تا دو هفته دیگر وارد کشور خواهد شد .