امضاء تفاهم نامه فی مابین موسسه جهاد تحقیقات و موسسه جهاد نصر

تفاهم نامه همکاری بین موسسه جهاد تحقیقات و موسسه جهاد نصر به امضاء طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری های مشترک در تجاری سازی نتایج تحقیقات و دستاوردها و همچنین مشارکت در فعالیت های تجاری و بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیت طرفین به امضاء جناب آقای دکتر علی اکبر غیرتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد تحقیقات، جناب آقای مهندس رضا عظیمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهادنصر و جناب آقای مهندس علیرضا پرستار عضو هیئت مدیره موسسه جهاد تحقیقات رسید.

از مفاد این تفاهم نامه می توان به ارائه خدمات مشاوره ای فنی-تخصصی در تمام حوزه های مرتبط با کشاورزی و زیرمجموعه های آن، اجرای پروژه های تحقیقاتی-کاربردی موردنیاز تا مرحله تبیین دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره ها و کارگاه های تخصصی نام برد.