فراخوان مشارکت (نوبت اول) برای راه اندازی واحد تجاری شرکت جاهد

ه گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس شرکت سرمایه گذاری جاهد در نظر دارد واحد تجاری خود به مساحت ۵۵۰ متر مربع را در میدان جهاد به منظور عرضه مواد پروتئینی به صورت شبانه روزی و با قیمت تنظیم بازار از طریق مشارکت به متقاضاین واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۳ تا  ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ برای دریافت اسناد مشارکت به محل شرکت سرمایه گذاری جاهد در میدان جهاد اقدام نمایند.

متقاضیان شرکت در این طرح مشارکت تا روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند تا پاکت های اسناد خود را به دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری جاهد در آدرس مندرج در آگهی تحویل دهند.