آمادگی جهاد زمزم جهت تأمین تجهیزات آبیاری شرکتهای سهامی زراعی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم، حسب دستور جناب آقای دکتر مقداد همتی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال به آقای مهندس منصوری مدیرعامل جهاد زمزم مبنی بر تعامل و مشارکت در جهت تامین تجهیزات آبیاری مورد نیاز شرکت های سهامی زراعی موجود در کشور؛ امروز مورخ ۶/۳/۱۴۰۳ دکتر عابدی زاده رئیس هئیت مدیره شرکت جهاد زمزم در محل دفتر آقای دکتر حایک عضو هئیت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حاضر و با پیگیری ایشان جلسه ای با مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری، تعاونی های تولید و شرکتهای سهامی زراعی برگزار و مقرر شد با برنامه ریزی دفتر نظامهای بهره برداری به زودی طی یک گردهمایی مشترک فیمابین مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی کشور و شرکت جهاد زمزم در تهران با رویکرد ارائه خدمات و استفاده از ظرفیتهای تولیدی کارخانجات صنایع پلاستیک جهاد زمزم برگزار گردد، در این جلسه آقایان جبرئیلی و طباطبایی از مدیران ارشد سازمان تعاون روستایی نیز حضور و همدلانه متفق الرای آمادگی خود را مبنی بر همکاری سازمانی در زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشتند، در پایان عابدی زاده از کلمه ” تعاون” در سازمان تعاون مرکزی تعاون روستایی وام گرفت و بیان کردند که”تعاون” به معنای همیاری و خودیاری کردن است و این انتظار می رود که شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا با خودیاری و همیاری زمینه های همکاری و تعاون را در عمل عملیاتی نمایند.